Privacy Policy

PRIVACY Klanten Sava

 

Met huidig document willen we je informeren inzake de verwerking van je gegevens in het kader van aankopen van producten of opdrachten voor onze voorziening. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten je hebt.

 

 

A.       ONZE IDENTIFICATIE EN CONTACTGEGEVENS

 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is vzw Reymeers, met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Reymeersstraat 13a ondernemingsnummer 0445.484.673, vertegenwoordigd door de heer Marc Vandergraesen, algemeen directeur. 

 

 

B.       WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

·         Contactgegevens: naam, telefoonnummer, mailadres

·         Wensen van uw bestelling of opdracht

 

 

C.       DOELEINDEN EN RECHTSGROND VERWERKING PERSOONS-GEGEVENS

 

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel: het aankopen van producten of het geven van opdrachten aan onze voorziening. Met jouw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige acties of aanbiedingen.  Je kan deze toestemming altijd intrekken.

 

 

  1. BEWAARTERMIJN

 

Jouw gegevens worden bewaard tot 1 jaar na het einde van de aankoop of de opdracht.

 

 

 

 

 

 

  1. ONTVANGERS EN DOORGIFTE

 

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een aankoop te kunnen doen of om een opdracht te kunnen plaatsen.

 

  1. RECHTEN M.B.T. DE VERWERKING VAN DE AAN ONS VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS

 

Je hebt het recht om:

(1)   Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

(2)   Onjuiste gegevens te doen verbeteren.

(3)   In bepaalde omstandigheden te verzoeken je persoonsgegevens te wissen.

(4)   De verwerking van de persoonsgegevens die op je van toepassing zijn te beperken.

(5)   De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(6)   Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

(7)   Te weten dat we geen besluiten nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen.

 

 

  1. CONTACT

 

Mocht je één van deze rechten willen uitoefenen of mocht je nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan je je wenden tot de coördinator van onze organisatie. Dit kan door een mail te sturen naar veerle.vanderstraeten@reymeers.be.