Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.reymeers.be/Webshop  en leveringen.   Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  Op de Algemene Voorwaarden van op www.reymeers.be/Webshop  is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

1.       AANKOOP EN BETALING:

 

De overeenkomst tussen vzw Reymeers en u als koper komt tot stand op het moment dat u de bestelling plaatst. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

vzw Reymeers behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bv. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Betaling van producten gekocht bij vzw Reymeers geschiedt uitsluitend cash bij afhaling.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 Bescherming van de privacy: vzw Reymeers gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken van je reservaties en aankopen en verstrekt zonder je uitdrukkelijke toestemming je persoonsgegevens niet aan derden.

 

2.      LEVERING EN LEVERTIJDEN

 

De door vzw Reymeers opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met u op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot van de geleverde producten enz.

De bestelling kan afgehaald worden in ons activiteitencentrum  SAVA of ontmoetingscentrum ‘t Evenwicht  tijdens de openingsuren terug te vinden op de website https://www.reymeers.be/index.php

 

3.      PRODUCTINFORMATIE

 

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. vzw Reymeers is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven.  Reymeers doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan bijvoorbeeld door onopzettelijke foutieve stockgegevens. In dit geval zal vzw Reymeers u zo snel mogelijk verwittigen.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. U ontvangt daarna van ons een bevestigingsmail die u bij uw terugzending voegt, evenals uw bankrekeningnummer.  De goederen dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

vzw Reymeers  ruilt de geretourneerde goederen om, of betaalt u het aankoopbedrag,  binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

 

4.      GEBREKEN

 

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u dit binnen 7 dagen na levering aan vzw Reymeers  te melden.

Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk of per e-mail te melden aan vzw Reymeers.

 

5.      OVERMACHT

 

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop vzw Reymeers een invloed kan uitoefenen, doch waardoor vzw Reymeers niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

vzw Reymeers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat vzw Reymeers haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen van vzw Reymeers  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door vzw Reymeers niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

6.      PRIJZEN

 

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld.  Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW.

Deze website www.reymeers.be/Webshop  is eigendom van Beschut Wonen vzw Reymeers

 

7.      Maatschappelijke zetel:

 

Beschut Wonen vzw Reymeers

Reymeersstraat 13a

9340 LEDE

Telefoon: 053 80 71 37

 

Gegevens vzw Reymeers:

Beschut Wonen vzw Reymeers

Activering Sava

Dwarsstraat 1 A

Telefoon: 053 80 71 37

E-mail: Activiteitencentrum@reymeers.be

BTW : BE 0445 484 673

Rekeningnummer      IBAN : BE09 4355 1790 015