Privacy

We hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

+ Verantwoordelijke

De vzw Reymeers is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle cliëntgegevens.

In het samenwerkend PC Ariadne is er een lokale DPO (= ‘data protection officer’ of functionaris voor gegevensbescherming’) aangeduid, die gemakkelijk te contacteren is via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

De lokale DPO en/of het coördinatieteam (coördinerend psychiater en coördinator) kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Ook jij kan hem per mail contacteren via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

+ Verwerkingen


Verwerkingsdoeleinden

Onze voorziening verwerkt cliëntgegevens omwille van de volgende doelen:

 • Cliëntenzorg (begeleiding, medicatie, doorverwijzing,…)
 • Nazorg
 • Informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname
 • Cliëntveiligheid
 • Cliëntenadministratie en –facturatie
 • Onderzoek
 • Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • Klachtenbehandeling
 • Logistiek beheer

Verwerkte cliëntgegevens

Om deze doelen te bereiken verwerken wij de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, rijksregisternummer,…
 • Financiële en administratieve gegevens
 • Gegevens m.b.t. het cliëntnetwerk: namen en adressen van GGZ-behandelaars van de cliënt, van somatische behandelaars van de cliënt, van werk-gerelateerde voorzieningen, contactadressen van familieleden, contactadressen van andere betrokken hulpverleningsvoorzieningen.
 • Medische gegevens: papieren aanmeldingsformulier (met eventuele bijlagen) ingevuld door een behandelaar (huisarts of psychiater) van de cliënt met ondertekende toestemming van de cliënt zelf. Dit formulier vermeldt de diagnoses en de medicatie die worden opgenomen in het cliëntdossier.
 • Sociale gegevens: mutualiteitsgegevens, gegevens m.b.t. zorgkas, bewindvoerder, aard inkomen, modaliteit budgetbeheer, schuldbemiddeling, juridische gegevens.
 • Begeleidingsgegevens: biografie, wensen, psychosociale kwetsbaarheid, begeleidingsplan, evolutierapporten, briefings en teambeslissingen.
 • Andere gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet (o.a. justitiële of juridische gegevens zoals bv. internering of gedwongen opname).

 

Interne personen

De coördinerend psychiater, de coördinator, de teamverantwoordelijke en het begeleidend personeel hebben toegang tot jouw gegevens.

 

Externe personen

Onderstaande externe personen hebben toegang tot bepaalde delen van jouw gegevens:

 • Het administratief personeel van het PC Ariadne;
 • Artsen die hebben doorverwezen of naar wie jij wordt doorverwezen;
 • Jouw mutualiteit;
 • Riziv
 • Zorgkas
 • In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft, bepaalde gegevens doorgeven. Bij een opname in een gerechtelijke context moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.

 

Bewaartermijnen

Medische gegevens van cliënten worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijke verplicht termijn. Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dat doen, tenzij de wet dat niet toelaat.

 

+ Rechten inzake privacy uitoefenen

Je kan je als cliënt steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • Recht op informatie:je mag vragen welke gegevens er van jou verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom onze voorziening die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • Recht op inzage: je mag steeds de gegevens die wij van jou hebben, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • Recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan jouw gegevens;
 • Recht op gegevenswissing; je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor onze voorziening, permanent en volledig verwijderd worden; in sommige gevallen (bv. bij medische gegevens) verbiedt de wet een wissing;
 • Recht op beperking van verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar bijvoorbeeld een ziekenhuis, een ander IBW,.. dan faciliteren wij dit;
 • Recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer onze voorziening algoritmes zou gebruiken om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) jouw gegevens, dan kan je je hiertegen verzetten; momenteel gebruikt onze voorziening geen dergelijke geautomatiseerde besluitvorming;
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien men je voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om die toestemming in te trekken;

Voor meer uitleg over hoe je één van deze rechten kan inroepen, gelieve je te richten tot de coördinator of tot de coördinerend psychiater voor wat betreft de medische gegevens. Bij eventuele disputen of twijfel, kan je je ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens via de website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.